Nota Legal

I Avís Legal
II Política de Privacitat
III Política de Cookies
 
I. Avís Legal
La informació que es mostra a continuació recull la normativa de tractament de les dades personals i protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, que es posa en coneixement seu:
El titular del website https://andorrawecamper.com és ETNA SERVEIS SL [d’ara endavant l’EMPRESA], gestora i encarregada del funcionament dels continguts del present portal Web, domiciliada a: c/ Avda. Tarragona 51, AD500 Andorra la Vella (ANDORRA), NRT L-708385-P, amb el Registre de Comerç número 920893-Y. Contacte: l’adreça esmentada o el correu electrònic info@we-camper.com.
El contingut del portal Web https://andorrawecamper.com constitueix un sistema d’informació dels diversos productes i serveis que ofereix, per tal de mantenir contacte amb vosté i enviar-li informació més detallada, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.
 
USUARI: La utilització del present Lloc Web i els seus continguts li atribueix la condició d'Usuari, i implica que ha llegit i acepta, sense reserva alguna, totes i cadasquna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per L’EMPRESA, que en cada moment es trobin vigents en la Web.
L’EMPRESA es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar part o parts del present Avis Legal, en qualsevol moment i sense previa notificació. En conseqüència, es recomana que l’Usuari llegeixi atentament el present Avís Legal en cadasquna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web.
 
INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”: L’EMPRESA no serà responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links”, com tampoc de cap altre contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia es considera efectuat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i L’EMPRESA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web https://andorrawecamper.com, ni es responsabilitza de cap perjudici derivat de l'ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, ni de la interrupció en el servei o en l'accés d’aquests tercers vincles.
MODIFICACIONS DEL PORTAL WEB: La informació i serveis continguts al portal Web poden presentar incorreccions o errors tipogràfics. L’EMPRESA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en el referit contingut.
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLIDA TÈCNICA I DE CONTINGUT: L’EMPRESA declina tota responsabilitat en cas que es produeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, L’EMPRESA no serà responsable per caigudes de la xarxa o suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus.
L’EMPRESA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que L’EMPRESA realitza els millors esforços per evitar tot contratemps.
 
POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el software, els textos, així com la informació i resta de continguts recollits en https://andorrawecamper.com estan protegits por la legislació andorrana en materia de drets de propietat intel.lectual i industrial, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el disposat a la Llei de Propiedad Intel.lectual.
L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que apareix en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o lucratius.
Excepte autorització expressa de L’EMPRESA, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” ni qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” https://andorrawecamper.com.
Tots els drets derivats de la Propietat Intel.lectual estan expressament reservats per “ETNA SERVEIS SL”.
L’EMPRESA vetllarà pel cumpliment de les anteriors estipulacions i per la deguda utilització dels continguts presents en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li assisteixin en el cas d’infracció o incumpliment d’aquests drets per part de l’usuari.
Qualsevol incidència, sugerència o reclamació respecte a drets de propietat Intel.lectual deu remetre’s a través del correu electrònic info@we-camper.com.
Els signes distintius (marques, noms comercials) de L’EMPRESA, estan igualment protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de L’EMPRESA.
 
 
II. POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL)
L’accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de L’EMPRESA. No obstant, es comunica que, en el cas que L’EMPRESA sol.liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades i demés normativa que resulti d’aplicació.
Les Dades Personals que recull L’EMPRESA en els diferents tipus de formulari seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol.licitut realitzada per l’interesat, així com per al manteniment de la rel.lació que en el seu cas s’estableixi i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.
De conformitat amb la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, s’informa que per mitjà de les dades personals facilitades a través dels formularis de contacte, així com la seva adreça de correu electrònic, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a un tractament titularitat de ETNA SERVEIS SL, amb  domicili social al c/ Avda. Tarragona 51, AD500 Andorra la Vella (ANDORRA), NRT L-708385-P, amb el Registre de Comerç numero 920893-Y, sent encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat.
L’EMPRESA ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades enmagatzemandes i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.
S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions professionals, per qualsevol mitjà, relatives a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@we-camper.com, indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".
Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit a la següent adreça: Avda. Tarragona 51, AD500 Andorra la Vella (ANDORRA), o bé un correu electrònic a info@we-camper.com, a ambdós acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".
Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.
 
 
 
 
 
 
a) El dret d'accés es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interés legítim acreditat.
L’EMPRESA procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.
b) El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. L’EMPRESA procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud
c) El dret de portabilitat podrà ser exercitat sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en el present tractament han de ser retornades al seu titular, o bé a un altre tercer encarregat de dit tractament.
 d) El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d’oposició al tractament de les seves dades, i mentre que no es resolgui aquest dret d’oposició, limitant-se el tractament de les dades.
 
Altres encarregats del Tractament
En el cas que hagués necessitat que tercers accedeixin a aquest tractament de dades, es suscriurà el corresponent contracte conforme l’estipulat a l'article 28 RGPDUE. Es signarà aquest contracte en els termes que marca el citat article, regulant-se contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals pel nou encarregat del tractament.
 
Canvi de Normativa
L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les directrius que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@we-camper.com.
 
 
III. Política de Cookies
Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador de l’usuari durant el seu recorregut per les seves pàgines i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.
 S’utilitzen per les següents raons:
• Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
• Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
• Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
• Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.
L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.
 Tipologia, finalitat i funcionament
 Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.
 En funció del seu objectiu, les Cookies també són classificades de la forma següent:
 • Tècniques: són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitzen per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
 - Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
- Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
 • De rendiment: S'utilitzen per millorar la navegació i optimitzar el funcionament del lloc web.
 • De publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
- Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web.
- Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
 
De geo-localització: s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
 
Cookies utilitzades
Les cookies utilitzades en aquest lloc web són les següents, de conformitat amb un criteri de "nivell d’intrussivitat" d’una escala de l'1 al 3:


• Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari. (Sessió PHP).

L’EMPRESA en el seu domini Web no utilitza cap mena de “cookies” per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.
 

Acepto el Nota Legal